دیدار رهبری در هفته کارگر سال 99

سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه سال98

متن سخنان وزیر محترم در مراسم سی و یکمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه کشور سال 98

متن سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی - هفته کارگر سال 99