شرح وظایف اداره کل امور اجتماعی

 شرح وظایف اداره کل امور اجتماعی

1- بررسی و مطالعه در زمینه شناخت پدیده ها ، مسائل و آسیب های اجتماعی و اتخاذ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه سطح اول با همکاری مراجع ذی ربط به منظور افزایش ضریب سلامت روانی و اجتماعی جامعه هدف.

2- بررسی و مطالعه در زمینه تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی جامعه هدف در جهت توسعه اجتماعی کشور با تأکید بر خصوصیات بوم زیست.

3- تدوین و پیشنهاد سیاست های اجتماعی معطوف به آینده در راستای جبران محرومیت ها ، ارتقای فرصت های برابر و آگاه سازی اجتماعی جامعه هدف بویژه در جامعه کارگری .

 
4- ایجاد سازوکار و هماهنگی لازم در خصوص سیاستهای پیشگیرانه سطح اول در رابطه با جامعه هدف در حدود ومقررات و قوانین مربوطه .

5- تعامل با مجامع و کمیسیونهای مربوطه در زمینه برنامه ریزی ، مطالعه ، بررسی و ارائه راهکار در راستای پیشگیری از انحرافات و ناهنجاریهای اجتماعی جامعه هدف در حدود مقررات و قوانین مربوطه.

6- بررسی و اظهار نظر پیرامون طرح ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دفاتر صف ، کارگروه های تخصصی و سایر دستگاهها در حوزه کار و تولید.

 
7- نظارت بر عملکرد واحدهای اجتماعی ادارات کل استانی و تطبیق فعالیت آنان با برنامه ها و شاخص های مصوب.

 
8- بررسی و مطالعه به منظور تدوین و پیشنهاد سیاستهای اجتماعی و ایجاد زمینه های لازم در بهره مندی جامعه هدف از خدمات اجتماعی پیشگیرانه سطح اول.

 
9- همکاری با دستگاههای ذیربط در خصوص سیاست گذاری برنامه ریزی در زمینه ارتقاء خدمات مشاوره ای و روان شناختی در جامعه هدف.

10- بررسی راهکارها و انجام مطالعات اجتماعی به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در راستای ارتقاء انضباط اجتماعی، وجدان کاری، اتقان، قانونگرایی ، مشارکت های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی و امید به زندگی در جامعه هدف با هماهنگی سایر دستگاهها.

 
11- پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام در جامعه هدف و انجام مطالعات در این زمینه.

12- بررسی و مطالعه در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه هدف با همکاری دستگاههای ذی ربط و ارائه راهکارهای لازم.

 
13- بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر به ویژه زنان سرپرست خانوار کارگر.

14-سیاست گذاری و برنامه ریزی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به خدمات رفاهی کارگران با همکاری دستگاههای ذی ربط.

 
15- بستر سازی لازم بمنظور فعالیت های اجتماعی و ترویجی برای اجرای سیاست های اصل 44 .

16- تدوین ساز و کارهای لازم و ایجاد بسترهای اجتماعی در راستای مشارکت نیروی کار در منافع کارگاه ، ارتقاء بهره وری و بهبود فضای کسب و کار.

17- بررسی ، مطالعه و اظهار نظر پیرامون قوانین، مقررات ،تصویب نامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی ، استانداردها، مقاوله نامه ها، توصیه نامه ها و آیین نامه های سازمانهای بین المللی در زمینه جامعه هدف .

 
18- سیاستگذاری و نظارت بر انتخاب و معرفی الگوهای جامعه هدف و برگزاری جشنواره های فرهنگ ساز.