ساختار سازمانی

 
 
     ساختار اداره کل
   
                           

 مدیر کل امور اجتماعی

حسن محمد صادقیان

   
 

 معاون

                                       

سامه ابتهاج

 

 معاون

                                         

سید حسین المدنی

 
رئیس اداره اداره خدمات اجتماعی کارگران
   رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 

 رئیس اداره هماهنگی و برنامه ریزی 

  زهره سمیعی
   مجتبی جلالیان
 

 ناهید مهرپویا