پیشینه

پیشینه اداره کل امور اجتماعی

در سال 1325 همزمان با تشکیل وزرات کار و تبلیغات ، اداره ای تحت عنوان «امور اجتماعی» زیر نظر مدیر کل کار تشکیل گردید . این اداره در سال 1339 به اداره کل تبدیل شد و در سال 1342 به اداره کل « خدمات اجتماعی » تغییر عنوان یافت .

در سال 1356 ایجاد دفتری به نام دفتر « مطالعات مسکن و رفاه کارگران » در شاخه معاونت رفاه و تعاون کارگری پیشنهاد شد . در سال1357 تشکیل واحد پیشنهادی با عنوان دفتر « امور رفاهی کارگران» به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید . در سازمان پیشنهادی در سال 1360 ، نیز این دفتر به اداره کل « خدمات اجتماعی کارگران » تغییر عنوان داد که در سال 1362 با همین عنوان به تصویب رسید و از سال 1369 تا 1385 با نام « اداره کل خدمات اجتماعی » فعالیت نمود و بعد از آن با ادغام دو اداره کل خدمات اجتماعی و اداره کل سهام با عنوان « اداره کل امور اجتماعی و سهام  » تغییر نام داد و نهایتاً از سال 91 تا کنون به نام « اداره کل امور اجتماعی » مشغول فعالیت می باشد .